Simon Stockhausen created these tutorials on granular synthesis:

-1-

 

 

-2-

 

 

-3-